Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

PROJEKTY

PROJEKT Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ

Matematyka w kuchni

1) Obszar tematyczny projektu: Zastosowania praktyczne matematyki (standardy 5.3, 5.5)

2) Cele projektu:

Rozwijanie umiejętności

o wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł

o twórczego rozwiązywania problemu

o przekształcania i prezentowania informacji

o współdziałania w grupie

3) Projekt adresowany jest do uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej

4) Forma realizacji: uczniowie realizują projekt w grupach 4 – osobowych

5) Zadania prowadzące do realizacji celów projektu:

1) Podział w grupy 4 osobowe

2) Wybór szczegółowego tematu:

Ogólny temat: Matematyka wokół nas

Szczegółowe tematy – propozycje: pieczenie placka, przygotowanie śniadania, czy wiem co jem?, itp.

3) Zbieranie informacji

4) Opracowanie zestawów danych

5) Prezentacja danych

6) Opracowanie przykładowych zadań z wykorzystaniem zebranych danych (co najmniej trzech)

7) Opracowanie sposobu zaprezentowania efektów swojej pracy – na przykład: broszura, prezentacja multimedialna, gazetka, itp.

8) Źródła informacji: książki kucharskie, Internet, rozmowa z cukiernikiem, rozmowa z rodzicem, informacje ze sklepów,

zasoby bibliotek, itp.

6) HARMONOGRAM PRAC:

Temat szczegółowy: Pieczenie ciasta dla szesnastu uczniów klasy szóstej

Etap – 1: Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru ciasta które chcemy upiec.

a. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania:

b. Wskaż wykorzystane źródła informacji:

c. Opis sposobu realizacji zadania:

d. Terminy: realizacji / konsultacji

e. Ocena zadania: (0 – 2)p


Etap – 2: Wypisanie wszystkich składników potrzebnych do upieczenia. Zebranie informacji dotyczącej cen produktów z których

należy skorzystać. Przypisanie każdemu produktowi ceny minimalnej, średniej

i maksymalnej które spotkaliśmy analizując różne oferty cenowe

a. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania

b. Źródła informacji z których korzystaliście:

c. Opis sposobu realizacji zadania:

d. Terminy: realizacji / konsultacji

e. Ocena zadania: (0 – 4)p


Etap – 3: Prezentacja zebranych informacji dotyczących oferty cenowej (minimalna, średnia, maksymalna) w postaci

uporządkowanej (na przykład w zaprojektowanej przez siebie tabeli)

a. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania:

b. Opis sposobu wykonania pracy

c. Terminy: realizacji / konsultacji

d. Ocena zadania: (0 – 2)pEtap – 4: Obliczenie ilości składników potrzebnych do upieczenia placka. Zakładamy że każdy uczeń otrzyma na poczęstunku po

100g placka. Prezentacja wyników obliczeń.

a. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania:

b. Bardzo dokładny opis sposobu rozwiązania zadania dla każdego składnika osobno – proszek do pieczenia, mąka,

cukier, itd.

c. Prezentacja ilości potrzebnych składników w postaci uporządkowanej (na przykład tabelą)

d. Terminy: realizacji / konsultacji

e. Ocena zadania: (0 – 8)pEtap – 5: Obliczenie kosztu zakupu składników po przeciętnych cenach. Zakładamy że nie dysponujemy żadnym z produktów

potrzebnych do wykonania placka.

a. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania

b. Bardzo dokładny opis sposobu rozwiązania zadania dla każdego składnika osobno

c. Prezentacja danych w postaci tabeli i diagramu słupkowego ilustrującego zależność pomiędzy produktem

i jego wartością

d. Terminy: realizacji / konsultacji

e. Ocena zadania: (0 – 4)pEtap – 6: Nie wliczając kosztów nakładu pracy i energii, oblicz ile kosztuje 100g ciasta otrzymane przez każdego ucznia na

poczęstunku

a. Osoby odpowiedzialne

b. Sposób rozwiązania zadania

c. Terminy: realizacji / konsultacji

d. Ocena zadania: (0 – 2)pEtap – 7: Znajdź informację dotyczącą wartości energetycznej każdego z wykorzystanych składników. Oblicz jaka jest wartość

energetyczna każdego ze składników osobno i całego ciasta. Wylicz liczbę kilokalorii w 100g ciasta które uczeń otrzyma na

poczęstunku

a. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania

b. Źródła informacji

c. Opis sposobu realizacji zadania (tutaj między innymi: wyliczenie k cal dla każdego produktu, obliczenie k cal dla całego

ciasta i 100g)

d. Terminy: realizacji / konsultacji

e. Ocena zadania: (0 – 8)pEtap – 8: Zbuduj co najmniej trzy zadania dotyczące zgromadzonych przez siebie danych. Rozwiąż te zadania.

Przykłady zadań na których możesz się wzorować.

1) Oblicz jaką część wszystkich kosztów stanowi wartość mąki? Jaki to procent wszystkich kosztów?

2) Czego potrzeba więcej: cukru czy mąki, ile razy więcej?

3) Czego jest w cieście więcej: kilokalorii z cukru czy z mąki? O ile więcej

a. Terminy: realizacji / konsultacji

b. Ocena zadania: (0 – 6)pEtap – 9: Przygotuj prezentację w formie broszury lub w PowerPoint zawierającą odpowiedzi

do etapów 1-9.

a. Terminy: realizacji / konsultacji

b. Ocena zadania: (0 – 6)p7) KARTA OCENY UCZNIA REALIZUJĄCEGO PROJEKT

Maksymalnie: 42pk.

Ocena Skala punktowa
Celujący - -
Bardzo dobry 36,12 – 42
Dobry 31,5 – 36,12
Dostateczny 25,2 – 31,5
Dopuszczający 16,8 – 25,28) KONTRAKT:

Uczniowie i nauczyciel zobowiązują się do respektowania następujących terminów, realizacji / konsultacji projektu:

1) Praca zespołów nad wykonaniem jednego etapu projektu to około (1-2) tygodnie, zależnie od stopnia trudności

zleconej do wykonania pracy. Uczniowie pracują w dniach: poniedziałek - piątek

2) Oddanie opisu zawierającego sposób wykonania zadania oraz udział poszczególnych osób zaangażowanych w realizacji

zadań. Dokumentację pracy zapisujemy na komputerze i oddajemy w formie wydruku komputerowego

3) Poprawienie prac piątek – niedziela. Konsultacje z wyznaczonym liderem grupy: poniedziałek.

4) Wszystkie prace są poprawiane i konsultowane w te same dni.

5) Prace nad wykonaniem całości projektu nie powinny trwać dłużej niż (9 – 12) tygodni.

9) Klasówka sprawdzająca poziom za-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________________________________Karta instrukcji do projektu

Przeprowadzenie badań statystycznych i ich opracowanie.

Harmonogram prac nad projektem


Szczegółowe zadania do realizacji:


1. Wybór szczegółowego tematu badań

2. Przygotowanie ankiety/wywiadu

3. Wybór populacji uczniów, na której badanie zastanie przeprowadzone

4. Zebranie danych
(ankieta / wywiad)

5. Wybór sposobów zaprezentowania zebranych informacji

6. Wykonanie obliczeń i opracowanie danych w postaci diagramów, tabel itp.

7. Przygotowanie prezentacji

DO KAŻDEGO Z ZADAŃ (1-7) NALEŻY OPRACOWAĆ

1. Imiona i nazwiska członków grupy odpowiedzialnych za zadania
2. Konsultanta i termin konsultacji - harmonogram prac
3. Sposób wykonania i termin opracowania materiałuZESTAWY ZADAŃ:


ZESTAW 1 – PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE


1. Z receptur na tradycyjne świąteczne wypieki wybierzcie przepis na pierniczki i przygotujcie składniki na ciasto dla całej klasy szóstej.
2. Sporządźcie kosztorys i obliczcie, jaką kwotę należałoby zebrać od każdego ucznia waszej klasy na zakup
składników ciasta.
3. Zaproponujcie sposób ich podania tak, aby każdy uczeń został obdarowany równo (podział na części równe). Zaprezentujcie ten podział na rysunku. Ile kcal zawiera porcja przewidziana dla 1 ucznia?
4. Przedstawcie w postaci ułamków oraz procentów udział w kosztach poszczególnych składników (nie wliczamy kosztów pracy) zaprezentujcie ten udział w postaci diagramu procentowegoZESTAW 2 – PAKUJEMY PREZENTY


1. Wykorzystując różne materiały, wykonajcie co najmniej 3 (różnego ze względu na kształt) rodzaju ładnych opakowań na prezenty. Opakowania w kształcie pudełek powinny mieć wieczko i dno.
2a. Obliczcie:
– Ile materiału (powierzchnie, długości, liczby ozdób itd.) różnego rodzaju zużyliście?
– Jaką częścią (w % ) zużytego materiału powierzchni są niewidoczne elementy opakowań
(„języczki”, zakładki, itp.) ?
– Jaki procent materiału zakupionego nie został przez was wykorzystany?
– Przedstawcie te dane w postaci diagramu.
2b. Jaką objętość mają te opakowania?ZESTAW 3 – KLASOWY OŚRODEK BADAŃ. STATYSTYKA ZE ŚMIETNIKA

Znaczna ilość odpadów jest wytwarzana w gospodarstwie domowym i bez segregacji dostarczana na składowisko. Jak jest w Twoim gospodarstwie domowym? Zadanie polega na zebraniu informacji na temat ilości i rodzajów wyrzucanych każdego dnia odpadów. Przez najbliższy tydzień obserwuj, jakie i w jakiej ilości odpady są wyrzucane. Wyniki zapisz w poniższej tabeli i zaprezentuj w postaci diagramu procentowego słupkowego.

Zadania do wykonania:
- Zebranie informacji na temat ilości i rodzaju odpadów (od każdego ucznia który wylosował zestaw III, lub wszystkich uczniów klasy 6) z uwzględnieniem podziału na: makulatura[kg], tworzywa sztuczne [szt], szkło białe [szt], szkło kolorowe [szt],
metal [szt], odpady nadające się do kompostowania [liczba worków], śmieci [liczba worków]. Badanie prowadzimy przez tydzień czasu. Wyznaczamy dla każdego z wymienionych odpadów osobno parametry:
- Obliczenie łącznej ilości odpadów
- Przeliczenie wyników na kg* lub litry
- Obliczenie średniej wartości na osobę (tygodniowo)
- Średnio w klasie (dziennie)

*przyjmij, że 1 szt. z kategorii tworzywa sztuczne oraz metal waży 25 g
1 szt. z kategorii szkło białe oraz szkło kolorowe waży 200 g
1 worek to 35 litrów

Objaśnienia:
makulatura – stare zeszyty, czasopisma, gazety, tektura, karton, inne szare papiery
tworzywa sztuczne – butelki po napojach, folie, puszki, kartoniki po napojach
szkło białe – butelki, słoiki ze szkła białego:
szkło kolorowe – butelki, słoiki ze szkła kolorowego
metal – puszki po napojach
odpady nadające się do kompostowania – resztki jedzenia, części owoców i warzyw, części roślin domowych i ogrodowych
śmieci – odpady nie nadające się do przetwarzaniaOCENA REALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ (1-7)

I. Przygotowanie ankiety lub wywiadu (na przykład: wywiad - dotyczący aktualnych cen towarów, ankieta – dotycząca ilości i jakości odpadów)

Ocena: 15pkt

Czas realizacji: 3dni

Osoby odpowiedzialne………….

Załączniki: treść ankiety / wywiadu

Termin konsultacji z przedstawicielem grupy …………….

II. Zebranie danych z ankiet i ich przedstawienie w uporządkowanej postaci (na przykład: wartości poszczególnych materiałów na pudełka, uporządkowanie danych z ankiet – na przykład liczba kg zebranych odpadów itd.)

Ocena: 15pkt

Czas realizacji: 3dni

Osoby odpowiedzialne………….

Załączniki: sporządzone w postaci elektronicznej uporządkowane zestawy danych

Termin konsultacji z przedstawicielem grupy (do konsultacji – wystarczą na papierze )…………….

III. Przekształcenie danych – wykonanie obliczeń (na przykład – obliczenie średnich, procentu liczby, ułamka liczby, itd. wg danych z zestawu)

Ocena: 35pkt

Czas realizacji: 10dni

Osoby odpowiedzialne………….

Załączniki: obliczenia zapisane w elektronicznej postaci

Termin konsultacji z przedstawicielem grupy (do konsultacji – wystarczą na papierze )…………….

IV. Prezentacja danych (wykorzystanie programu komputerowego)

Ocena: 25pkt

Czas realizacji: 10dni

Osoby odpowiedzialne………….

Załączniki: tylko w postaci elektroniczne – zapis prezentacji (wykresy, tabele, prezentacje itd.)

V. Wnioski dotyczące prezentowanych danych

Ocena: 10pkt

Czas realizacji: 3dni

Osoby odpowiedzialne………….

Załączniki: zapis komputerowy (do konsultacji na papierze)

CAŁOŚĆ PROJEKTU MUSI BYĆ ZAPISANA KOMPUTEROWO I NIE POWINNA TRWAĆ DŁUŻEJ NIŻ MIESIĄC

ZA NIE DOTRZYMANIE TERMINU UMOWY GROŻĄ SANKCJE W POSTACI OBNIŻENIA MAKSYMALNEJ DO UZYSKANIA ZA KONKRETNE ZADANIE LICZBY PUNKTÓW!!!

Ocena za cały projekt:

0-40p / 1 (niedostateczny)

40-60p / 2 (dopuszczający)

60-75p / 3 (dostateczny)

74-86p / 4 (dobry)

86-100p / 5 (bardzo dobry

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.