Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

PSO z matematyki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
________________________________________

JAWNOŚĆ OCENIANIA

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

2. Nauczyciel zawiera z uczniem rodzaj umowy opisując jakie wiadomości, czynności i umiejętności będą od ucznia wymagane na określony stopień szkolny.

3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

4. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (jak i jego rodzic – w razie życzenia) otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.

OCENIANIE

1. Oceny bieżące z matematyki, klasyfikacyjne, semestralne ustala się według następującej skali:
- celujący 6
- bardzo dobry 5
- dobry 4
- dostateczny 3
- dopuszczający 2
- niedostateczny 1

2. Dopuszcza się stosowania „+”, „-” w ocenach bieżących i śródrocznych. Dopuszcza się stosowania innych znaków pod warunkiem opisania ich w dolnej części strony przedmiotowej w dzienniku np. „np” (nieprzygotowany), „nb” (nieobecny) itp.

3. Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za:

- odpowiedzi ustne

- prace domowe

- prace pisemne (klasówki, kartkówki, sprawdziany)

- aktywność ucznia na lekcji (za trzy „+” ocena dobra)

- referaty

- wzbogacenie o różne plansze, wykresy pracowni matematycznej (praca wykonana przez ucznia)

- pracę zespołową podczas niektórych lekcji

- udział w konkursach przedmiotowych

4. Nauczyciel zobowiązany jest do wystawiania ocen cząstkowych z przedmiotu (co najmniej 4 oceny w semestrze).

5. Nauczyciel zobowiązany jest do oceniania ucznia za pracę pisemna i ustną.

6. Uczeń ma prawo zgłosić „nieprzygotowanie” do zajęć bez podania przyczyny jeden raz w ciągu semestru.

7. Uczeń ma prawo zgłosić „nieprzygotowanie” do zajęć w przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.

8. Ocena z matematyki nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

OCENIANIE I POPRAWA PRAC PISEMNYCH.

1. Ustala się przeprowadzenie co najmniej dwóch prac pisemnych w semestrze. Powinny one dotyczyć różnych działów i badać różne umiejętności.

2. Sprawdzian pisemny, klasówka powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisany w dzienniku.

3. Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę.

Kryteria ocen z prac pisemnych:

bardzo dobry – uzyskanie powyżej 86% możliwych do uzyskania punktów;
dobry - uzyskanie 75 – 86% możliwych do uzyskania punktów;
dostateczny - uzyskanie 60 – 74% możliwych do uzyskania punktów;
dopuszczający - uzyskanie 40 – 60% możliwych do uzyskania punktów;
niedostateczny - uzyskanie 0 – 39% możliwych do uzyskania punktów;
Ocenę celujący uczeń otrzymuje, gdy spełnia kryteria na ocenę bardzo bobry, a jednocześnie potrafi rozwiązać zadania wykraczające poza program nauczania.

4. Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu pisemnego w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od chwili otrzymania oceny negatywnej. Formę poprawy ustala nauczyciel.

5. Ocena niedostateczna z poprawy sprawdzianu, klasówki nie może być wpisana do dziennika.

6. Poprawa sprawdzianu może odbyć się na lekcji poświęconej poprawie pracy klasowej lub w czasie przeznaczonym na konsultacje (wtedy w obecności kolegi z klasy).

7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie (tzw. „uniki”) nauczyciel ma prawo egzekwowania wiedzy z zakresu sprawdzianu (formę ustala nauczyciel) na pierwszej lekcji matematyki po powrocie ucznia do szkoły (nie dotyczy tygodniowej i dłuższej nieobecności usprawiedliwionej).

8. Kartkówki i odpowiedzi ustne są niezapowiadane i dotyczą co najwyżej trzej ostatnich lekcji (z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych zapowiedzianych wcześniej).

OBNIŻANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upoważnionej) obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono dysfunkcje.

INNE POSTANOWIENIA

1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika oraz odpowiedniego zbioru zadań.
2. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
3. Egzaminy sprawdzające, poprawkowe, klasyfikacyjne, promocja do klasy wyższej są zgodne z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego – Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4. Regulamin oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2004 roku.
5. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki został zaakceptowany na komisji przedmiotowej oraz radzie pedagogicznej.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.